top of page
  • Forfatterens bildeRHR

UTBYTTESKATTEN ØKER FRA 1. JANUAR 2022

I den nye regjeringens tillegg til statsbudsjett for 2022 er det foreslått at oppjusteringsfaktoren for aksjegevinst og utbytte til privatpersoner skal økes fra 1,44 til 1,6. Det innebærer at effektiv beskatning av utbytte øker fra dagens sats på 31,68 % (utbytte x 1,44 x 22 %) til 35,2 % i 2022. Det er en økning på 3,52 prosentpoeng, som medfører en økning i skattebelastningen på 11,1 %.

For et utbytte på eksempelvis MNOK 1, utgjør dette NOK 35 020 i økt utbytteskatt.


Å beslutte utbytte i 2021 vil derfor være gunstig hvis det er behov for å ta ut penger fra selskapet det nærmeste året. Vær likevel oppmerksom på at det ikke gis aksjeverdsettelsesrabatt på midler som tas ut. Dersom man har MNOK 10 i banken i stedet for aksjer, så øker formuen med NOK 3 500 000 med den foreslåtte verdsettelsesrabatten på 35 %. Med en formuesskattesats på 0,95 % (foreslått i regjeringens tillegg til statsbudsjettet), gir dette en økt formuesskatt på NOK 30 325.


GUNSTIG Å BESLUTTE UTBYTTE I 2021 MED UTBETALING I 2022

Det kalenderåret et utbytte vedtas, skal det også skattemessig tas til inntekt. På beslutningstidspunktet for utbyttet, må man ta i betraktning at aksjeloven krever at selskapet etter utbyttet fortsatt har en forsvarlig egenkapital og likviditet ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.

En tilpasning som kan gjøres i forhold til formuesskatt på utbyttet, er at man vedtar utbyttet i 2021 med utdelingstidspunkt i 2022. Et utbytte som er besluttet, men hvor man ennå ikke har fått rett til utbetaling, skal ikke medregnes som formue før retten til utbetaling foreligger (men inntektsføring skal likevel foretas i 2021).

Utbytte som vedtas i 2021 med angitt utbetaling i 2022, vil ikke anses som formue for en aksjonær som er privatperson. For selskapet vil utbyttevedtaket innebære at det foreligger en ubetinget forpliktelse, som kan føres opp som gjeld på selskapets hånd. Dermed inngår ikke utbyttet i det utdelende selskapets formue i skattemeldingen for 2021, som normalt brukes av private aksjonærer først i deres skattemelding for 2022, og det inngår heller ikke i private aksjonærers formue i deres skattemelding for 2021.

Dersom utbyttet derimot er forfalt, men ikke utbetalt ved årsskiftet, vil det være en formuesskattepliktig fordring for mottaker. Merk ellers at aksjeloven krever at utbytte skal utbetales innen seks måneder fra beslutningstidspunktet.Kilde: RSM og Regjeringen


0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page