top of page
 • Forfatterens bildeRHR

Tilbake på arbeidsplassen - spørsmål og svar

September er her og sommeren er ubønnhørlig over for denne gang. De fleste er nå tilbake på jobb, enten på hjemmekontor eller på arbeidsplassen etter en lang periode hjemme. Vi har her samlet sammen en del spørsmål og svar som kan dukke opp i den sammenheng.Vaksinasjon

Har arbeidstaker rett til fri for å vaksinere seg?

Arbeidsmiljøloven gir ikke arbeidstaker rett til fri for å ta vaksine.

Enkelte virksomheter har interne retningslinjer som gir arbeidstakere rett til lønnet eller ulønnet velferdspermisjon, typisk ved legebesøk, tannlegebesøk mv. I slike tilfeller kan det hende at vaksinasjon omfattes av retningslinjene, noe som vil bero på en tolkning.


Dersom virksomheten ikke har avtaler eller interne retningslinjer som regulerer fravær ved vaksinering, er det opp til arbeidsgiver om det innvilges fri, og videre om fraværet er lønnet eller ulønnet. Det samme gjelder for fri til å teste seg for covid-19.


Hvis arbeidstaker har lang reisevei til vaksinasjonsstedet, og det blir nødvendig å være fraværende fra arbeidet i minst en arbeidsdag, har arbeidstaker rett på sykepenger.


Kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker vaksinerer seg?

Nei, vaksine er frivillig i Norge. Det mest aktuelle alternativet for de fleste arbeidsgivere er å basere seg på frivillighet og å legge til rette for at arbeidstakere kan ta vaksinen, blant annet ved å innvilge fri, gjerne også med lønn.


Hjemmekontor

Kan arbeidstaker kreve å få hjemmekontor også når det ikke er pålagt/anbefalt av mydighetene?

Nei, en arbeidstaker kan i utgangspunktet ikke kreve å arbeide på hjemmekontor. Arbeidsgiver kan gjennom sin styringsrett organisere, lede, fordele og kontrollere arbeidet, herunder beslutte at arbeidstaker må arbeide fra sitt ordinære arbeidssted. Unntak fra dette vil være der det foreligger en muntlig eller skriftlig avtale med den ansatte som gir vedkommende rett til å arbeide fra hjemmekontor.


Generelt kan det være hensiktsmessig å vise fleksibilitet dersom dette er en ordning som har vist seg å fungere bra og dette er et ønske fra arbeidstaker. Vi erfarer også at flere arbeidsgivere nå legger til rette for mer fleksible ordninger, som følge av de erfaringer man har gjort seg under koronapandemien.


Smitteverntiltak på arbeidsplassen

Må vi fortsette med smitteverntiltak på arbeidsplassen?

Vi er nå i trinn tre av gjenåpningsfasen. Disse nasjonale tiltakene gjelder for arbeidslivet:

Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.

 • Delvis hjemmekontor og/eller fleksibel arbeidstid.

 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.

 • Generelle smitteverntiltak.

 • Det må være mulig å holde 1 meters avstand for alle.

 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

I tillegg til å forholde seg til disse anbefalingene skal virksomheten gjennomføre en risikokartlegging med hensyn til smittevern. Verneombud, AMU og andre med kompetanse om arbeidsoppgaver og lokale forhold bør involveres i dette arbeidet. Bedriftshelsetjenesten og andre med fagkompetanse kan også være aktuelle bidragsytere. Basert på denne vurderingen skal man iverksette ytterligere smitteverntiltak hvis nødvendig. Arbeidsgiver bør også ha oversikt over hvem som er tilstede på arbeidsplassen slik at smittesporingen blir mest mulig effektiv.


Sykepenger, syke-barn dager og refusjon

Hvilke regler for sykepenger, omsorgspengedager og refusjon gjelder nå?

Sykepenger:

Rett til sykepenger på grunn av covid-19 eller mistanke om slik sykdom gjelder til og med 30. september 2021. Arbeidstaker har rett til sykepenger på grunn av korona i disse tilfellene:

 • smittet av korona

 • mistanke om smitte - pasienter med luftveisinfeksjoner er i kategorien antatt smittet av koronavirus

 • lovpålagt karantene eller ventekarantene,

 • sykefravær som skyldes vaksinering mot covid-19

 • sykefravær som skyldes følgetilstand av covid-19

 • fravær for å ta vaksine når det er nødvendig å være fraværende minst en arbeidsdag

 • For koronarelatert fravær er arbeidsgiverperioden redusert fra 16 til 3 dager.

Arbeidsgiver utbetaler sykepenger for opptil de første 16 dagene som vanlig og søker refusjon gjennom den nye ordningen fra dag 4 og opp til maks 16 dager.


Er arbeidstaker frisk nok til å jobbe, og kan arbeide på hjemmekontor, har han ikke krav på sykepenger.


Syke-barn dager

Dette gjelder til og med 31. desember 2021:

 • antall omsorgspengedager dobles

 • abeidstaker kan overføre omsorgsdager til en annen omsorgsperson når barnehage/skole/SFO er stengt

 • arbeidsgiver kan ikke kreve legeerklæring fra 4. dag

Dette gjelder til og med 30. september 2021:

 • rett til å bruke omsorgsdager når barnehage/skole/SFO er stengt på grunn av koronaviruset*

 • rett til å bruke omsorgsdager selv om antall omsorgsdager er brukt opp når det foreligger særlige smittevernshensyn**, eller når barnehage/skole/SFO er stengt

*En lokalt besluttet stenging skal bekreftes av skolen eller barnehagen, og overleveres arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon.


** Slike særlige smittevernhensyn skal bekreftes av lege. Arbeidstakere skal levere bekreftelsen til arbeidsgiver. Nav legger til grunn at det er gitt slik bekreftelse når arbeidsgiver krever refusjon.


Kilde: DIB

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page