top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Skal du omdanne et ENK, ANS eller NUF til aksjeselskap?

I så fall kan det lønne seg å starte nå! For at omdanningen skal være skattefri og at foretaket skal kunne gå over til selskapsfastsetting fra 2022, er det blant annet en forutsetning at aksjeselskapet er nystiftet og at registreringsmelding er sendt Foretaksregisteret innen 1. juli 2022. I tillegg må man ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli samme år.


Hvilke foretak kan omdannes skattefritt?

Krav om virksomhet:

Det er kun foretak som driver virksomhet som kan omdannes skattefritt. Dette kravet følger av FSFIN § 11-20-1(1) der det står at "virksomhet" må overføres.

Virksomhet i skattemessig forstand vil si en vedvarende aktivitet med økonomisk karakter som drives for egen regning og risiko. Generelt sett har det vært stilt beskjedne krav til aktivitetens omfang i denne forbindelse.


Krav til selskapet som overtar virksomheten:

Selskapet må være nystiftet

Det følger av FSFIN § 11-20-1 jf § 11-20-3 at overføringen av virksomhet må skje til et nystiftet aksjeselskap.

Selskapet er nystiftet dersom:

• selskapet stiftes i forbindelse med overføringen av virksomhet, jf FSFIN § 11-20-3 (1), eller

• overføringen av virksomhet skjer til aksjeselskap som (allerede) er nystiftet ved kontantinnskudd, forutsatt at det ikke har vært drevet noen form for aktivitet før overføringen utover avkastning i form av renter på kapitalen, jf FSFIN § 11-20-3 (2)


Hvilke eiendeler og forpliktelser må eller kan overføres?

Eiendeler og aktivitet som må overføres

Hovedregelen er at aktivitet, driftsmidler og forpliktelser i den virksomheten som omdannes i det vesentlige må overføres til aksjeselskapet.

Det foreligger flere unntak fra hovedregelen om at det vesentligste av virksomheten skal overføres. Utgangspunktet er således ikke til hinder for at enkelte kreditorer, kontraktsparter eller rettighetshavere motsetter seg å overføre enkelte eiendeler, rettigheter eller gjeld.

FSFIN § 11-20-5(1)


Eiendeler som ikke kan overføres

Det er som hovedregel en forutsetning for skattefri overføring i forbindelse med skattefri omdannelse at eiendelene har tilknytning til næringsvirksomheten som overføres, det vil si anskaffet eller brukt i virksomheten.

Følgende eiendeler vil således ikke kunne overføres skattefritt:

• Bolig- eller fritidseiendom som den næringsdrivende selv bruker

• Andre eiendeler hovedsakelig bestemt for privat bruk

• Andeler i selskaper med deltakerfastsetting som ikke har virksomhetstilknytning

FSFIN § 11-20-5(2) og (4)


Kan overgang til selskapsfastsetting skje fra 1. januar samme år?

Overgang til selskapsfastsetting kan kun finne sted fra 1. januar i et inntektsår, jf FSFIN § 11-20-4. Skal overgang til selskapsfastsetting finne sted fra 1. januar samme år som omdanningen, må selskapet være stiftet/kapitalforhøyelse besluttet og melding sendt Foretaksregisteret innen 1. juli. I tillegg må selskapet ha foretatt skattetrekk og beregnet arbeidsgiveravgift senest fra 1. juli.

Dersom fristen ikke overholdes vil selskapsfastsetting først kunne starte 1. januar det kommende året. I mellomliggende periode vil eieren/deltakerne i det opprinnelige foretaket skattlegges for skattepliktig inntekt som oppebæres av aksjeselskapet.


0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page