top of page
  • Forfatterens bildeRHR

Ferie og feriepenger i 2021

Det er vår og feriekabalen skal legges. Hvordan er det egentlig nå når koronaen har herjet landet vårt i godt over et år. Kan du ta ferie når du vil? Er du permittert? Hva med ferie da?

Vi gir deg svarene.

Det er mange som spør om arbeidsgiver kan pålegge ansatte å ta ut ferie, i stedet for eventuelt å fortsette permitteringen. Arbeidsgiver vil da kunne ha mer arbeidskraft tilgjengelig når samfunnet i større grad begynner å åpne opp utover sommeren.


Dersom årets ferie ikke er fastsatt eller avtalt mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, har arbeidsgiver en stor grad av styringsrett på ferieuttaket. Dette gjelder både avtalefestet ferie som ikke følger av ferieloven, eventuell overført ferie fra tidligere år og annen ferie utover ferie i hovedferieperioden.


Når det gjelder hovedferien, er fortsatt hovedregelen at arbeidstaker kan kreve å få ta ut tre uker sammenhengende i perioden 1. juni – 30. september, med mindre arbeidstaker og arbeidsgiver er enige om noe annet. Arbeidsgiver kan med andre ord ikke ensidig kreve at ansatte tar ut disse tre ukene utenfor hovedferieperioden.


Videre kan arbeidstaker etter ferieloven kreve å få underretning om feriefastsettelsen minst to måneder før ferieavviklingen «såfremt ikke særlige grunner er til hinder for dette». Dette gjelder både ferien i hovedferieperioden, men også øvrig ferie etter ferieloven.


Spørsmålet om koronasituasjonen er en slik særskilt grunn som fritar arbeidsgiver fra varslingsplikten ble besvart i en uttalelse fra Arbeids- og Sosialdepartementet den 21.04.2020:


«Etter departementets vurdering vil den driftsmessige usikkerhet mange virksomheter opplever som følge av Covid-19, for eksempel knyttet til etterspørsel, tilgang på råvarer, bemanning mv, kvalifisere som særlig grunn etter ferieloven § 6 nr 2. Departementet vil videre vise til at ferieloven åpner for at reglene om underretning av ferie kan fravikes ved tariffavtale eller annen avtale, jf § 6 nr 4».


I følge regjeringen.no, gjelder uttalelsen også i 2021.


Enkelte arbeidsgivere har også lurt på om de kan pålegge arbeidstakere å utsette hele ferien til neste år. Dette har Arbeids- og Sosialdepartementet fastslått at er ulovlig i samme uttalelse.


Ferie og dagpenger ved permittering

Hovedregelen er at når arbeidstaker avvikler ferie eller fravær ved reiser til utlandet, skal utbetalinger av dagpenger stoppes.


Ferie eller fravær hvor dagpenger stoppes er:


* Planlagte feriedager når arbeidstaker er permittert

* Annen ferie fra arbeidsgiver når arbeidstaker er permittert

* Når arbeidstaker ikke er tilgjengelig for jobb, tiltak eller oppmøte hos NAV

* Opphold i utlandet

* Hovedregelen er at man kan oppholde seg hvor man vil i Norge når man mottar dagpenger.


Arbeidstaker må derfor melde fra til NAV når han eller hun skal ta ut ferie eller ha utenlandsfravær. Rent praktisk gjøres dette ved at arbeidstaker melder fra om dette på meldekortet til NAV.


Arbeidsgiver kan velge å utbetale feriepenger som vanlig, i mai eller juni. Får arbeidstaker utbetalt feriepengene i juni, må hun eller han ikke nødvendigvis avvikle ferien i juni. Arbeidstaker velger, i samråd med arbeidsgiver og NAV, når ferien skal tas ut. Når ferien avvikles bortfaller som hovedregel retten til dagpenger, og arbeidstaker må leve av de feriepengene som ble utbetalt i juni.


Kilde: Regnskap Norge

0 kommentarer

Relaterte innlegg

Se alle
bottom of page